niedziela, 7 lutego 2016

Zmiany wprowadzone przez Sejm VIII kadencji do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cz. 7)

dodano art. 28a w brzmieniu:

Postępowanie dyscyplinarne można wszcząć także na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że Prezes Trybunału uzna wniosek za nieuzasadniony. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy w ciągu 7 dni od dnia wydania postanowienia.

komentarz do zmiany:

„Przepis ten przewiduje przyznanie kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości i Prezydentowi RP do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co budzi poważne wątpliwości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego może uznać taki wniosek za nieuzasadniony, co skutkować ma niewszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Naczelna Rada Adwokacka stanowczo podkreśla, że sama możliwość występowania z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez przedstawicieli władzy wykonawczej może być odbierana jako wywieranie wpływu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i także rodzi obawy o zgodność projektowanej ustawy z art. 10, art. 173 i art. 195 ust. 1 Konstytucji RP.” (opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 grudnia 2015 r.).

dodano art. 80 ust. 2 w brzmieniu:
Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału.

komentarz do przepisu:

„Przepis ten ma na celu ustawowe narzucenie porządku rozpoznawania spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Rozwiązanie takie jest nie tylko rozwiązaniem absolutnie niespotykanym w praktyce demokratycznego i praworządnego państwa, ale ponadto stanowi ingerencję w niezależność Trybunału Konstytucyjnego, który pozbawia się w ten sposób możliwości przyspieszenia rozpoznania spraw szczególnie ważnych, w których konieczne jest jak najszybsze rozstrzygnięcie wątpliwości konstytucyjnych.” (opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 grudnia 2015 r.).

Gryzipiórek 

Brak komentarzy: