środa, 3 lutego 2016

Zmiany wprowadzone przez Sejm VIII kadencji do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cz. 3)

Art. 87 ust. 2 – zmiana polega na znacznym wydłużeniu czasu oczekiwania na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym

zapis dotychczas obowiązującej ustawy:

Art. 87 ust. 2

Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie.
wprowadzona zmiana:

Art. 87 ust. 2
Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a dla spraw orzekanych w pełnym składzie – po upływie 6 miesięcy.

komentarz do zmiany:

1. „Projektowane rozwiązanie może prowadzić do sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji zagrażać efektywności ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu.” (opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 grudnia 2015 r.).

2. „Poważne zagrożenie dla sprawności prac Trybunału (…) Przepis w tym brzmieniu spowoduje wielomiesięczną nieuzasadnioną zwłokę w rozpoznaniu spraw przez TK, także w przypadku ustaw w sposób ewidentny naruszających Konstytucję, włącznie z niniejszym projektem.” (uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 23 grudnia 2015 r.).

3. „Znowelizowany art. 87 ust. 2 znacząco wydłuży czas oczekiwania na rozstrzygnięcie
sprawy przez Trybunał, przy czym nie można uznać, by tak znaczące przesunięcie w czasie terminu rozprawy (3 lub 6 miesięcy) mogło być podyktowana jakimikolwiek obiektywnymi względami.
Zważywszy na to, że Trybunał rozpoznaje pytania prawne, konsekwencją tej decyzji legislacyjnej będzie wydłużenie postępowań zawisłych przed sądami występującymi do TK w trybie art. 193 Konstytucji. To z kolei rodzi obawy o zachowanie standardu prawa do sądu rozumianego jako prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).” (uwagi do ustawy Biura Legislacyjnego Senatu z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Gryzipiórek 
(c.d.n.)

Brak komentarzy: