piątek, 5 lutego 2016

Zmiany wprowadzone przez Sejm VIII kadencji do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cz. 5)

uchylono art. 19 w brzmieniu:
ust. 1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.
ust. 2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, wynosi 21 dni.
4. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu wyraża opinię w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5. Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku oraz tryb postępowania z wnioskiem określa regulamin Sejmu.

komentarz do zmiany:
1. „Uchylenie art. 19 ustawy o TK spowoduje, że tryb zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie będzie regulowany aktem rangi ustawowej, lecz jedynie uchwałą Sejmu, tj. jego regulaminem. Powyższe rozwiązane pozbawi proces wyboru sędziów Trybunału niezbędnych gwarancji jego stabilności i transparentności, a także może prowadzić do wyłączenia tej kwestii z zakresu kontroli jej zgodności z Ustawą Zasadniczą” (opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 grudnia 2015 r.)

2. „Próba przeniesienia zasad wyłaniania sędziów Trybunału do regulaminu Sejmu stanowi zdeprecjonowanie jawnej i demokratycznej procedury określonej w ustawie. Regulamin Sejmu jest aktem wewnętrznym, regulującym jedynie tryb pracy parlamentu. Nie może on stanowić źródła norm ustrojowych działających na zewnątrz Sejmu” (opinia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  z dnia 16 grudnia 2015 r.).


3. „Regulamin Sejmu nie może normować spraw objętych obowiązkową materią ustawową, a do takich bez wątpienia zalicza się regulacja ustroju i właściwości władz publicznych [por. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 112, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 18]. Nie jest on bowiem w hierarchii źródeł prawa sytuowany wyżej niż ustawa. Zdecydowany sprzeciw budzi również uzasadnienie projektowanych zmian potrzebą dopasowania rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej.  Argumentacja  ta  godzi bowiem w fundamenty idei państwa prawnego, które opiera sic na założeniu prymatu norm prawnych ponad wszelkimi innymi normami - w szczególności politycznymi.” (opinia Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 grudnia 2015 r.).

Gryzipiórek 
(c.d.n.)

Brak komentarzy: