poniedziałek, 1 lutego 2016

Zmiany wprowadzone przez Sejm VIII kadencji do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cz. 1)

Art. 8 pkt 4 – zmiana polega na przyznaniu Sejmowi RP kompetencji do stwierdzania wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego

zapis dotychczas obowiązującej ustawy:

Art. 8. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: (….)

4) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału


wprowadzona zmiana:

Art. 8. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: (….)

4) przygotowanie wniosku do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunałukomentarz do zmiany:

1. „Poprawka ta przewiduje włączenie Sejmu RP w proces zastrzeżony do tej pory wyłącznie dla samego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (...) Zgłoszona poprawka w sposób rażący narusza art. 173 Konstytucji RP, który stanowi, że sądy i trybunały są niezależne od innych władz. Poprawka ta stoi w sprzeczności także z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym o niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przyznanie władzy ustawodawczej kompetencji w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego narusza rażąco także zasadę równowagi i podziału władz, określoną w art. 10 Konstytucji RP.” (opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 grudnia 2015 r.).

2. „Zdecydowane sprzeciw budzi projekt dotyczący możliwości złożenia z urzędu sędziego Trybunału przez Sejm. Takie rozwiązanie narusza w ewidentny sposób zasadę trójpodziału władzy, nawet jeżeli ma się to odbywać na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Trybunału, choćby z tego powodu, że uniemożliwi złożenie z urzędu sędziego, który popełnił delikt dyscyplinarny, ale cieszy się poparciem aktualnej większości sejmowej.” (uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Gryzipiórek
(c.d.n.)

Brak komentarzy: