piątek, 29 stycznia 2016

Tworzymy Ruch KOD, ruch obywatelskiej aktywności, ruch budowania społecznego poparcia dla wartości demokratycznych


Niżej zamieszczam tekst, bardzo ciekawy moim zdanie. Pochodzi od przyjaciół z KOD Podbeskidzie, jest tam kilka z pewnością cennych uwag, pomysłów ale bardzo konkretnych, spisanych i do wdrożenia, ponieważ wiem, że pracowali nad tym dłużej i zespołowo.

Tadeusz Kawa

Do założycieli Stowarzyszenia KOD
Drodzy Przyjaciele!
Rozpoczęliście ważną pracę, zmierzającą do powołania Stowarzyszenia KOD. Jest ono wszystkim potrzebne jako formalny reprezentant przed urzędami, sądami, parlamentem. Trudno jednak oczekiwać, że przystąpią do niego wszyscy uczestnicy i uczestniczki manifestacji i innych działań KOD. A dopiero my wszyscy razem: formalne Stowarzyszenie KOD + setki manifestantów i inicjatorów różnorodnych akcji – tworzymy Ruch KOD, ruch obywatelskiej aktywności, ruch budowania społecznego poparcia dla wartości demokratycznych.

Warto już teraz zauważyć ten fakt. Zdecydowana większość Ruchu może pozostać poza Stowarzyszeniem, wspierając go swoją aktywnością. Cały czas musi być jednak traktowana podmiotowo, aby w pełni wykorzystać tą olbrzymią aktywność. Musi też mieć wspólną identyfikację – KOD Struktura tego Ruchu – to tkanka naszego społeczeństwa. To sieć zbudowana przez ośrodki aktywności lokalnej. W jednym miejscu będzie to województwo, w innym powiat, a w jeszcze innym może być wirtualna sieć znajomych rozsianych po całym świecie. Wszak aktualne możliwości komunikacyjne, media społecznościowe pokazują jak łatwo tworzyć takowe sieci i jak skutecznie dzięki nim inicjowane są różne działania.

Dla takich ruchów terenowych potrzebna jest wspólna baza programowa – proponujemy, by stanowiły ją cele wymienione w Statucie Stowarzyszenia. Zapewni to jednolitość celów działań w terenie. Istotnym filarem, cementującym wspólnotę działań – byłoby powszechne uznanie, że wszystkie ruchy terenowe stanowią społeczność KOD w myśl hasła „w jedności siła” – i że formalną reprezentacją całego Ruchu KOD jest Stowarzyszenie KOD.

Proponujemy:
Wypracujmy w dyskusjach lokalnych propozycje norm działania Ruchu KOD. Na Podbeskidziu nazwaliśmy je KODeksem. Reguły te są niezbędne, aby wszyscy tworzący ruch – sieć obywatelską mieli poczucie podmiotowości, nie czuli się przedmiotami w czyichś rękach. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie przyjąć wspólną identyfikację z KOD, wiedzieć, że łączą nas te same cele.
Przyjmijmy KODeks jako lokalną konstytucję, na zebraniach uczestników Ruchu we wszelkich miejscach, gdzie już działa i gdzie kolejni zwykli „zjadacze chleba” zechcą go Dla budowania KODeksu przyjęliśmy następujące założenia:

Cele Ruchu = cele wymienione w Statucie Stowarzyszenia KOD. Uczestnikiem może być każdy. Nie jest wymagana deklaracja, a działanie we wspólnych przedsięwzięciach. Uczestnictwo w Ruchu nie jest tożsame z byciem członkiem stowarzyszenia. Przystąpienie do Stowarzyszenia jest indywidualną decyzją każdego. Działalność w Ruchu jest działalnością społeczną jego Uczestników i nie wiąże się jakimikolwiek obligatoryjnymi zobowiązaniami natury materialnej (finansowej czy rzeczowej), o ile takich zobowiązań Uczestnik nie poweźmie dobrowolnie.

Region (województwo lub jego część czyli „podstawowa jednostka organizacyjna”) składa się z uczestników działających na danym terenie. Mogą oni organizować się w zespoły tematyczne/zadaniowych/terytorialne. Wysunięci przez zespoły reprezentanci tworzą Radę Regionu koordynującą pracę zespołów.

Do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia i wyboru jego koordynatorów na terenie danego Regionu Ruchu działa Rada Regionu, która może wybrać koordynatora tymczasowego do współpracy pomiędzy regionem a innymi regionami, tymczasowym Zarządem Stowarzyszenia, itp.
Wszelka działalność jest jawna. Niedopuszczalne jest tworzenie jakichkolwiek zamkniętych i/lub tajnych Zespołów, Grup czy funkcji osobowych. Jedynym wyjątkiem jest wewnętrzna dyskusja w ramach Zespołów Tematycznych/ Zadaniowych, z tym zastrzeżeniem, że jej finalne postanowienia wymagają upublicznienia przed ich wejściem w życie.

Wszelkie dyskusje i wymiana informacji na grupie FB i innych forach, jakie mogą powstać w przyszłości jest jawna i dostępna dla każdego uczestnika Ruchu. Region może tworzyć dowolne formy obecności internetowej (portale, fora, blogi itp.) oraz realnej (gazetki, biuletyny, itp.) – wg potrzeb funkcjonalnych i operacyjnych.

Forum komunikacyjnym (oficjalnym miejscem publikacji informacji) jest grupa FB Członkostwo w grupie na FB (ani w żadnym innym forum internetowym) nie jest wymogiem uczestnictwa w Ruchu, ale jest pomocne w uzyskiwaniu i wymianie informacji o wszelkich działaniach odejmowanych przez Ruch. Zasady grupy FB określa jej regulamin zamieszony na jej stronach.

Administratorów wybiera społeczność odpowiednio: regionu, zespołu zadaniowego lub innej komórki Ruchu KOD. Regulamin ten nie może być sprzeczny z KODeksem w zakresie celów działania ruchu, natomiast może ustalać dodatkowe wymogi członkostwa w grupie FB zgodne z polityką FB (w tym usuwanie członków grupy za działania niezgodne z jej regulaminem po co najmniej 2-krotnym publicznym napomnieniu przez Administratora grupy FB, z tym, że usunięcie z grupy FB nie skutkuje usunięciem z Ruchu KOD Regionu Podbeskidzie).

Zależy nam na łączeniu, na budowaniu szerokiej wspólnoty ludzi, którzy chcą bronić demokracji, Konstytucji, 26-letniego dorobku i pozycji Polski w Unii Europejskiej. Zależy nam też na tym, aby ruch KOD był istotnym wsparciem dla tworzenia się autentycznego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Autorzy (porządek alfabetyczny): Katarzyna Faber-Wróblewska, Szymon Kułakowski`, Marek Macner, Dariusz Paczkowski, Katarzyna Patykiewicz,  Janina Ewa Sitkiewicz, Grażyna Staniszewska, Maja Strypling, Marek Strypling.

 *    *    *

Cezary Balbuza: Fajna inicjatywa, ale jak zrozumiałem to ma być "Stowarzyszenie KOD" ogólnopolskie ze strukturami terenowymi? Stowarzyszenie to dobry pomysł bo ułatwia zbieranie funduszy np. dla utworzenia TV KOD i GazetaKOD.pl! Trzeba propagować zasady demokracji i edukować społeczeństwo, bo siły antydemokratyczne mają w tej chwili większość mediów w Polsce! Czas nagli!

Mieczysław Krause: Ta inicjatywa oddolnej samoorganizacji jest przejawem rozwoju KOD do wyższych i skuteczniejszych form funkcjonowania. Samoorganizacja wiodąca do wzrostu i wzbogacania o nowe możliwości występuje powszechnie również w przyrodzie, od etapu komórek, łączących się w organizmy, nieporównanie skuteczniejsze. Witam podbeskidzką inicjatywę z radością, nadzieją i poczuciem, że rośniemy w siłę. Teraz jest ważne, aby każdy członek i sympatyk KOD wiedział, jak się ma proponowane Stowarzyszenie i jego rola do istniejącej, niebawem sformalizowanej struktury KOD, której przewodniczy Mateusz Kijowski.

Tadeusz Piotrowski: Idea i pomysł ciekawy, niektóre elementy warte do przeniesienia na nasze podwórko.

Brak komentarzy: