czwartek, 24 grudnia 2015

Oświadczenie Komitetu Obrony Demokracji regionu warmińsko-mazurskiego, przesłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Anka Grzybowska: Zachęcam do wysyłania podobnych oświadczeń na adres listy@prezydent.pl
Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
występując w imieniu obywateli polskich, mieszkańców Warmii i Mazur, zjednoczonych w ruchu Komitet Obrony Demokracji regionu warmińsko-mazurskiego oświadczam, iż wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu uchwalenia oraz treści nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przyjętej przez większość parlamentarną w dniu 22.12.2015 r.
Podstawową zasadą obowiązującej Konstytucji RP, będącej dobrem nas wszystkich i wprowadzonej na mocy referendum ogólnokrajowego, jest określona w art. 2 Konstytucji zasada demokratycznego państwa prawa.
Instytucją gwarantującą tę zasadę jest przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny. Jego sędziowie winni orzekać, będąc niezawisłymi i niezależnymi, między innymi w odniesieniu do ustaw uchwalonych przez polski Parlament, pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z art. 190 Konstytucji RP, mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Przedwczoraj Sejm większością parlamentarną - nie przestrzegając uznanych we wszystkich dojrzałych demokracjach procedur stanowienia prawa - przyjął nowelę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowela ta w praktyce paraliżuje działalność organu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania państwa prawa. Powoduje stan, w którym naruszony jest określony w Konstytucji – i przyjęty we wszystkich cywilizowanych demokracjach - trójpodział władzy. Stanowczo sprzeciwiamy się takiej działalności legislacyjnej w Polsce, jako że otwiera ona drogę do rządów autorytarnych.
Zadaniem Prezydenta RP jest dbanie o przestrzeganie Konstytucji, ale również o ład demokratyczny w Państwie. Zwracamy się więc do Pana Prezydenta o podjęcie kroków uniemożliwiających wejście życie tak złej ustawy, uderzającej w konstytucyjne zasady państwa prawa i instytucje państwa demokratycznego.
Oświadczamy jednocześnie, że nie stanowimy grupy wsparcia dla jakiejkolwiek partii politycznej. Naszym celem nie jest występowanie przeciwko jakiemukolwiek ugrupowaniu, ale jako obywatelki i obywatele chcemy żyć w normalnym, demokratycznym, europejskim państwie i w obronie zasad takiego państwa będziemy występowali z użyciem wszelkich dostępnych nam w granicach prawa środków.Brak komentarzy: