sobota, 17 grudnia 2016

13 grudnia w Ełku (relacja)

My obywatele RP, sympatycy i członkowie Komitetu Obrony Demokracji!
SKŁADAMY DZIŚ HOŁD WSZYSTKIM OFIAROM STANU WOJENNEGO.
Ofiarom tłumionych strajków, postrzałów, pobić. Ludziom, którzy zbiorowo lub indywidualnie potrafili się przeciwstawić opresyjnej komunistycznej władzy i zapłacili za to najwyższą cenę.    
[Sejmowa komisja badająca działalność MSW od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. oszacowała liczbę niewyjaśnionych zgonów działaczy opozycji na 122 osoby (zgony 88 osób miały bezpośredni związek z działaniami MSW). Spośród tych ofiar do rangi symbolu urosła zbrojna pacyfikacja Kopalni Wujek, w której zginęło 9 górników.]
SKŁADAMY CZĘŚĆ OSOBOM WIĘZIONYM I INTERNOWANYM.
Często wywlekani nocą, bici, wywożeni w nieznanym kierunku, niepewni swego losu, zostali uwięzieni i psychicznie upokorzeni przez instytucje autorytarnego państwa. 
[9736 działaczy opozycji demokratycznej zostało przetrzymywanych w obozach dla internowanych. Wśród nich było 313 kobiet. Cieszymy się, że jest wśród nas Pani Teresa Apoznańska, która była przetrzymywana przez 193 dni. Łącznie zatrzymanych było 15 ełczan]. 
Legalność wprowadzenia stanu wojennego budzi poważne wątpliwości.
[Większość historyków uważa, że był to nielegalny zamach stanu, a same regulacje Sejmu PRL dotyczące funkcjonowania państwa  w czasie stanu wojennego został wprowadzony z naruszeniem konstytucyjnej zasady legalizmu (TK z 16 marca 2011 r.) Również zgodnie z art. 4 ust. 3 Konstytucji PRL (1952): „Wszystkie organy władzy i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa”.]
HISTORIA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO PRZYPOMINA NAM, ŻE KAŻDA WŁADZA MUSI SPRAWOWAĆ SWOJE UPRAWNIENIA W RAMACH PRAWA.
Po 35 latach od tamtych tragicznych wydarzeń nie możemy zapomnieć, że autorytarna władza użyła aparatu państwa przeciwko własnym obywatelom, którzy domagali się poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka - wolności myśli, sumienia, religii i przekonań - praw zawartych w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1 sierpnia 1975 r.). PRL był jednym z 35-ciu sygnatariuszy aktu.
Jesteśmy wdzięczni działaczom opozycji demokratycznej, którzy wykazali się odwagą i determinacją w dążeniu do Polski wolnej, demokratycznej i praworządnej.  Cieszymy się, że przez 27 lat Polacy mogą budować swój kraj na zasadach liberalnej demokracji, opierać swoją gospodarkę na członkostwie w UE a bezpieczeństwo na członkostwie w NATO. 
Niewątpliwym osiągnięciem Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Jedyna Konstytucja RP przyjęta w ogólnokrajowym referendum.

WZYWAMY WŁADZE RP I OBYWATELI DO ZACHOWANIA ŁADU KONSTYTUCYJNEGO. 

(tekst  odczytany w Ełku 13 grudnia pod Pomnikiem "Za wolną i niezawisłą Polskę")

Stefan M. Marcinkiewicz

Brak komentarzy: