sobota, 31 grudnia 2016

Uwagi do oświadczenia Marszałka Sejmu w sprawie przebiegu 33. posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016 r


Ludwik Turko: Lektura oświadczenia Marszałka Sejmu w sprawie przebiegu 33. posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016 r. (http://bit.ly/2hVlLPd) jest początkowo zabawną w swej prostoduszności lekturą. Oto wybrane, uzupełnione moimi komentarzami, fragmenty. Oświadczenie jakby nie było drugiej osoby w państwie. Jakoś przestaje być zabawnie.
Marszałek: Wybrałem drugie, czyli przeniesienie posiedzenia do innej, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu.
Mój komentarz: Sala Kolumnowa z ustawionymi w niej stołami i dodatkowymi krzesłami poza stołami, tak jak było 16 grudnia, jest w stanie pomieścić ok. 310 posłów. Obecność 460 posłów wymaga usunięcia stołów i ustawienia krzeseł w rzędach.
Marszałek: W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w Sali Kolumnowej.
Komentarz: Tylko po jej odpowiednim przystosowaniu do pełnej liczby posłów.
Marszałek: We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r. brała udział konstytucyjnie wymagana liczba posłów, czyli ponad 230.
Komentarz: Jakie są na to bezpośrednie dowody, poza zapewnieniami Marszałka?
Marszałek: Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w Sali Kolumnowej w korespondencji sms-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na ekranach w sali plenarnej Sejmu.
Komentarz: Jakie działania podjęto, aby w posiedzenie mogli wziąć udział, zgodnie z konstytucją, wszyscy posłowie?
Marszałek: Każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział we wszystkich głosowaniach.
Komentarz: Nie jest to możliwe, z uwagi ówczesną geometrię Sali Kolumnowej.
Marszałek: Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i bezpośrednia transmisja internetowa. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była rejestrowana i jest możliwa do odtworzenia.
Komentarz: Kancelaria Sejmu odmawia ujawnienia pełnego zapisu ze wszystkich kamer Sali Kolumnowej, naruszając w ten sposób konstytucyjną zasadę jawności obrad.
Marszałek: Podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez posłów sekretarzy. W tym celu Sala Kolumnowa została podzielona na sektory z wyznaczonymi sekretarzami.
Komentarz: Jaki dokument precyzuje sprawę podziału Sali na sektory? W jaki sposób i kiedy Sala została podzielona na osiem sektorów wobec braku dwóch sekretarzy? Kto i kiedy podjął decyzję? Czy istnieją odpowiednie dokumenty? W jaki sposób sektory były rozdzielone, tak aby zapobiec ewentualnym pomyłkom?
Marszałek: Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu.
Komentarz: Nie ma tu nic do uznawania - Art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu po prostu głosi „W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy.”
Marszałek: Ustawa budżetowa została uchwalona.
Komentarz: A czy w sposób zgodny z Konstytucją? A co z pozostałymi głosowanymi w ten sam sposób ustawami?
Marszałek: W konkluzji stwierdzam, że kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 r. 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu.
Komentarz: W konkluzji?

Ania Barbone: 2 pytania. Dziś w Piasku po oczach pan Sellin mówił, że nie ma sensu patrzenie na jakieś video bo wszystko jest w protokole, który jest podstawa prawna. Zakładam, że protokół jest napisany na podstawie stenogramu. Więc moje pytania: Kiedy nastąpiło ustalenie kworum, bo w stenogramie nie ma ani słowa o liczeniu posłów. 2. Kiedy nastąpiła zmiana sektorów z 10 na 8 i zmiana sekretarzy? Znowu w stenogramie nie ma ani słowa.

Aleksander Dobrowolski: Pan marszałek nie powiedział o wykluczeniu posła Szczerby i powodach tej decyzji. Stwierdził tylko, że wystąpienia posłów nie dotyczyły ustawy budżetowej, co z resztą nie jest chyba prawdą.

Link do oświadczenia marszałak


Brak komentarzy: