czwartek, 3 marca 2016

Nowa inicjatywa - Komitet Obrony Demokracji przed PiSem

Istniejąca grupa zamknięta - KOMITET OBRONY DEMOKRACJI PRZED PiSem (KOD PP) otwiera się na wszystkich, pragnących otwartej komunikacji, wyrazistych poglądów, jasnej wizji i propozycji skutecznych działań.

Celem grupy jest wyłanianie nowych pomysłów, koncepcji i propozycji działań skutecznie stawiających odpór „dobrej zmianie”. Zasadą naczelną i bezwzględnie respektowaną jest kompletna otwartość na dyskusję i nawet najodważniejsze pomysły. Z założenia patrzymy w tę samą stronę co KOD, ale działamy energiczniej, ostrzej i konkretniej.
Wspieramy i uczestniczymy w KOD, jako w ruchu społecznym.

Jesteśmy grupą uczestników i sympatyków ruchu społecznego KOD, których łączy chęć wyraźnego określenia celów ruchu, opracowania jego strategii w kategoriach politycznych i społecznych, wreszcie podjęcia zdecydowanych działań na rzecz polskiej demokracji – podmiotowych i zorientowanych na osiąganie konkretnych celów. Wobec demontażu instytucji polskiego państwa prawa dokonywanego przez rządzące PiS, jak również wobec niszczenia obywatelskich postaw demokratycznych, które odbywa się równocześnie przy udziale środowiska tej partii, uznajemy za konieczne wystąpić przeciwko działaniom PiS. Opór może być w naszym przekonaniu skuteczny. Możemy także zbudować w Polsce poczucie obywatelskiej odpowiedzialności i podmiotowości,
w którym każdy obywatel ma poczucie sprawstwa i współdecydowania
o wspólnym państwie.

Uważamy, że KOD jest i powinien pozostać liderem ruchu na rzecz polskiej demokracji, zaś podstawą politycznego konsensusu w ramach KOD jest i powinna być Konstytucja RP. W tak rozumianym Ruchu powinno być miejsce dla podmiotowo działających środowisk i organizacji – z organizacjami pozarządowymi i partiami politycznymi włącznie. Wspólna walka o demokrację powinna łączyć wszystkie środowiska, a rozbieżności, co do metod osiągnięcia celu nie mogą prowadzić do wykluczania żadnej z grup. KOD jest jeden i jest jeden cel. Drogi do osiągnięcia tego celu mogą być różne - i wszystkie są równouprawnione.

Strategia oporu społecznego wobec dyktatury PiS-u w obronie demokracji i ładu konstytucyjnego RP.

1. Będziemy dążyć do delegitymizacji etycznej i politycznej formacji PiS, jako zagrożenia i wroga demokracji w Polsce i w Europie. Delegitymizacja PiS-u powinna opierać się na dobrze udokumentowanych przypadkach naruszania przez tę partię fundamentalnych praw demokracji, wolności obywatelskich, praworządności, Konstytucji i państwa prawnego w Polsce oraz standardów demokratycznych i praw Unii Europejskiej. Merytorycznym kluczem powodzenia delegitymizacji PiS-u i tworzonego przez niego Państwa ma być wyraźne i wiarygodne zdefiniowanie ich w kategoriach "zagrożenia demokracji" i "wroga demokracji".

2. Skutkiem i jednocześnie procesem równoległym do delegitymizacji PiS-u, jako podmiotu politycznego zagrażającemu państwu prawnemu i porządkowi konstytucyjnemu w Polsce, ma być wyrażenie w publicznej debacie żądania skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów.

3. Celem strategicznym obrońców demokracji liberalnej i państwa prawnego w Polsce powinno być doprowadzenie PiS-u do zasadniczej zmiany zachowań polityczno-państwowych, tak, aby wpisywały się one w demokratyczne reguły gry i ład konstytucyjny RP. A jeśli okaże się to niemożliwe, wywarcie skutecznego nacisku wewnątrz Parlamentu i poza nim, aby izolowany i sparaliżowany PiS, pod naciskiem społecznym i opozycji oraz opinii publicznej demokracji Zachodu i Unii Europejskiej, podjął decyzję o skróceniu kadencji Sejmu i w ten sposób umożliwił nowe wybory, które przywróciłby pełnię demokracji i państwa prawnego w Polsce.

4. Trzeba tworzyć konsensualny i jednolity front wszystkich sił politycznych i społecznych w Polsce w obronie demokracji i przeciw PiS-owi. Najlepiej, jeśli w awangardzie tego frontu będzie autentyczny obywatelski i ponadpartyjny, niezależny i wewnętrznie demokratyczny ruch, który nie zamierzając samodzielnie zdobywać władzy i miejsc w Parlamencie, stanowić będzie masową i pokojową siłę społecznego oporu przeciw dyktaturze i w obronie demokracji.

5. Konsensus jednolitego frontu ruchów, organizacji i partii opozycyjnych
powinien być oparty na dwóch zasadniczych przesłankach: uznaniu PiS-u za zagrożenie i wroga demokracji oraz na nie budzącym wątpliwości pragnieniu odbudowania demokracji i państwa prawnego w Polsce, pozbawionego zasadniczych słabości poprzedników władzy PiS-u.

6. Kluczem do powodzenia zwycięskiej strategii jest przekonanie - w oparciu o prawdę oraz odwołanie do interesów osobistych i grupowych - zdecydowanej większości obywatelsko zaangażowanych Polaków, w tym części elektoratu prawicy, całego centrum oraz lewicy, że PiS zagraża nie tylko demokracji, państwu prawnemu, ale też bezpieczeństwu Państwa Polskiego, obecności Polski w Unii Europejskiej oraz dobrobytowi wszystkich obywateli.

7. Istotnym elementem strategii przekonania wątpiących i spragnionych socjalnych i materialnych benefitów obiecanych przez PiS, powinien być wiarygodny program sprawiedliwości społecznej dla słabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych w Polsce. To zadanie leży w gestii partii politycznych, zarówno obecnych w Parlamencie, jak i funkcjonujących poza nim.

8. Na poziomie taktyki walki z PiS-em powinno być jasno stwierdzone i praktykowane założenie, że ruch społecznego oporu przeciw dyktaturze działa w sposób całkowicie pokojowy i bez użycia przemocy, choć nie wyklucza aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa, jeśli zajdzie taka konieczność lub okaże się to etycznie i politycznie uzasadnione.

9. W ramach skutecznej strategii powstrzymania dyktatury PiS-u, ruch demokratyczny w Polsce powinien ściśle współpracować z wszystkimi światowymi, a zwłaszcza europejskimi ruchami i instytucjami demokratycznymi, a także z Unią Europejską i szeroko pojętą opinią publiczną demokracji Zachodu.

10. Zapraszamy do współpracy na równych prawach wszystkie organizacje, stowarzyszenia, partie polityczne i każdego, komu miłe są wolność i demokracja.

Razem przywrócimy ład i porządek w naszym kraju.

1 komentarz:

Wolne Jeziorany pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.