piątek, 31 marca 2017

Komunikat Rady Regionów KOD


Drodzy członkowie i sympatycy KOD na Warmii i Mazurach,

Ostatnie zebranie Rady Regionów zbiegło się w czasie z informacją o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Regionu Warmińsko-mazurskiego przez trójkę jego członków i Przewodniczącego. Przyjęliśmy tę wiadomość z głębokim smutkiem. Dopiero co czytaliśmy z zadowoleniem o bezproblemowym i bezkonfliktowym przebiegu Walnego Zgromadzenia w Waszym regionie, na poprzednim zebraniu rozmawialiśmy z Adamem Wiktorowiczem i nic nie zapowiadało takich kłopotów. Bo problem jest i to poważny.

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie jest oświadczeniem woli, zatem jest skuteczna w chwili złożenia. Mimo, że w związku z tym Adam nie był już Przewodniczącym Regiony, czyli również członkiem Rady Regionów, postanowiliśmy go zaprosić. Chcieliśmy zrozumieć co się stało i jak możemy pomóc. 

Musimy z przykrością uświadomić wszystkim członkom i sympatykom KOD na Warmii i Mazurach, że rezygnacja ta pociąga za sobą wyjątkowo poważne skutki. Mówią najprościej jak można – Wasz region w tym momencie przestał istnieć. Nie ma Zarządu – nie ma Regionu. Nie istnieje w sensie formalnym Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna, Delegaci zaś tracą swój mandat do udziału w Walnym Zgromadzeniu KOD. Poprosiliśmy zespół prawny przy Radzie Regionów o jasną wykładnię prawną tego, co się właśnie wydarzyło. Otrzymaliśmy takie opracowanie:
Mapa drogowa postępowania ws. Regionu warmińsko-mazurskiego
Stan faktyczny
1. W ostatnim tygodniu rezygnacje z funkcji w Zarządzie Regionu złożyło 4 członków, w tym Przewodniczący Zarządu.
2. Zgodnie z przepisem § 24 ust 1 Statutu Zarząd Oddziału Regionalnego może uzupełnić swój skład w trakcie kadencji, jednakże tylko wówczas, kiedy wakujących stanowisk jest mniej, niż 1/3 ogólnej ich ilości.
3. W zaistniałej sytuacji nie można zastosować kooptacji, ponieważ zrezygnowało więcej członków zarządu niż wskazano w przywołanym zapisie. Mówiąc krótko i wprost – zarząd regionu przestał istnieć. Oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w zarządzie ocenione zostały jako skutecznie złożone – dotarły bowiem do adresatów i były jednoznaczne.
4. Problem stanowił przedmiot wielogodzinnych rozważań Rady Regionów. Sprawa była analizowana przez wielu prawników (w tym członków Rady oraz działającego przy niej zespołu prawnego).
Stan prawny
1. Na obecnym etapie sprawy nie istnieje możliwość wprowadzenia zarządu komisarycznego, ponieważ rezygnujący członkowie nie naruszyli prawa (mieli prawo podjąć swoje decyzje (§ 21 Statutu), które dla swej skuteczności nie wymagają niczyjej zgody). Mówiąc prościej, instytucja zarządu komisarycznego jest możliwa do zastosowania w zupełnie innej sytuacji i dla innego celu.
2. Należałoby zastosować przepis § 24 ust. 2 Statutu i zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków i przeprowadzić ponowne wybory władz Regionu. Niestety, byłyby to drugie wybory w Regionie. Tymczasem, zgodnie z przepisem § 22 ust. 4 Statutu dla ewentualnych kandydatów tylko podczas pierwszych wyborów nie jest wymagany dwuletni staż członkowski. Nikt nie mógłby zatem kandydować.
3. W opisanej sytuacji (faktycznego braku istnienia zarządu regionalnego i niemożliwości jego restytucji) Zarząd Główny jest zobowiązany (musi) zastosować przepis § 37 ust. 1 lit. b Statutu i podjąć uchwałę znoszącą jednostkę terenową. Innymi słowy, zaistniała konieczność podjęcia decyzji, która w sposób formalny oznacza zakończenie istnienia regionu. Oznacza ona zniesienie całościowe – dotyczy wszelkich władz i struktur.
Jak napisano wyżej, Zarząd Główny musi podjąć tę decyzję. Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego odbywa się 28 marca 2017 r.
Wypracowane rozwiązanie
1. Po formalnym zniesieniu Regionu powołany musi zostać zupełnie nowy region. Wymaga to chęci i aktywnego działania członków Stowarzyszenia na Warmii i Mazurach, polegającego na zawiązaniu komitetu założycielskiego, który wystąpi ze stosownym wnioskiem o powołanie regionu do Zarządu Głównego. Proszę przeczytać jak to się robi (przepis § 17 ust. 5 Statutu).
2. Równolegle, z uwagi na faktyczne funkcjonowanie sporej ilości członków Stowarzyszenia na obszarze Warmii i Mazur, Zarząd główny powinien wyznaczyć swojego pełnomocnika (najlepiej spośród Koderek i Koderów z przestającego formalnie istnieć regionu) który zajmie się koordynacją działań i zapewnieniem ich spójności z resztą kraju.
3. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu opisanego wniosku i wydaniu uchwały o utworzeniu Regionu Warmia i Mazury, Zarząd Główny udzieli pełnomocnictwa pełnomocnikowi ds. przeprowadzenia wyborów.
4. Dalsza procedura została już „przerobiona”. Wybory należy przeprowadzić niezwłocznie – tylko wówczas nowopowstały formalnie region będzie mieć możliwość wyłonienia delegatów i aktywnego uczestnictwa w Krajowym Zjeździe Delegatów. Co jednak najistotniejsze, będą to „pierwsze” wybory, wobec czego ewentualni kandydaci będą móc brać w nich udział bez konieczności wykazania się dwuletnim stażem w stowarzyszeniu.

Przedstawiciel Rady Regionów uczestniczył w zebraniu Zarządu Głównego w dniu 28.03.2017 r. Uchwała o rozwiązaniu regionu warmińsko-mazurskiego musiała zapaść i zapadła.
Można by było powiedzieć, że teraz na nowo wszystko w Waszych rękach. Ale nie jest tak. Wszyscy członkowie Rady Regionów jednogłośnie zadeklarowali wszelką pomoc, której będziecie potrzebowali do stworzenia regionu na nowo. Niezależnie od tego, czy będziecie potrzebowali wsparcia prawnego, mediacji, pomocy organizacyjnej przy tworzeniu regionu od podstaw, pomocy przy organizacji wydarzeń – możecie na nas liczyć w każdym momencie. Chcemy, żebyście mieli pełną świadomość, że nie wyobrażamy sobie nieobecności Warmii i Mazur na KODowej mapie Polski. Zapraszamy rownież ustanowionego pełnomocnika Warmii i Mazur do pomocy w pracach Rady Regionów.

KOD to także przyjaźń. Mimo zalewającego fora facebookowe hejtu, mowy nienawiści, głęboko wierzymy, że ta przyjaźń i solidarność pozwoli nam przetrwać każde trudne chwile. Pamiętajcie zatem, że macie przyjaciół w całej Polsce gotowych Wam pomóc. Nie trzeba o tę pomoc prosić. Wystarczy tylko informacja od Was a będziemy tam, gdzie nas potrzeba.

Rada Regionów
Komitetu Obrony Demokracji


Maja Augustynek pomorskie
Danuta Czechmanowska małopolskie
Krzysztof Kamiński lubelskie
Kuba Karyś podkarpackie
Sławomir Majdański wielkopolskie
Mikołaj Marecki zachodniopomorskie
Mirosław Michalski łódzkie
Dariusz Nocek lubuskie
Bartłomiej Piotrowski śląskie
Aleksandra Solecka kujawsko-pomorskie
Tomasz Stochniał opolskie
Monika Szafraniec świętokrzyskie
Anita Szymańska mazowieckie
Marta Wosak dolnośląskie
Dorota Zerbst podlaskie

Brak komentarzy: