niedziela, 12 marca 2017

Petycja: Nie dla polowań w rezerwacie Las WarmińskiSprzeciwiamy się stanowczo pomysłowi dopuszczenia polowań na terenie Rezerwatu Las Warmiński.
Wprowadzenie w Lesie Warmińskim polowań byłoby niezgodne ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Byłoby też sprzeczne z definicją rezerwatu przyrody zawartą w ustawie o ochronie przyrody (art. 13 Ustawy o Ochronie Przyrody), w myśl której rezerwaty stanowią ostoję zwierzyny i polowanie jest w nich zabronione. Przepis ten został potwierdzony decyzjami organów ochrony środowiska i wyrokami sądów.
Uczynienie wyjątku od tej zasady otworzy drogę do polowań we wszystkich polskich rezerwatach i parkach narodowych. Stanie się również niebezpiecznym precedensem, w wyniku którego plany ochrony tych obszarów będą uzależnione od partykularnej decyzji Ministra Środowiska.
Pierwotna wersja planu ochrony przygotowanego dla rezerwatu Las Warmiński przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ 23.08.2016r.) nie przewidywała gospodarki łowieckiej w rezerwacie. Budzi głęboki niepokój fakt, że wprowadzenie możliwości polowań następuje obecnie w wyniku bezprawnego nacisku Ministra Środowiska, który jako myśliwy działa w sytuacji ewidentnego konfliktu interesów. Należy nadmienić, że kompetencje Ministra w zakresie planów ochrony dotyczą wyłącznie żądania zmian legislacyjnych (rzeczywistej lub rzekomej niezgodności z innymi przepisami prawa), a nie rozstrzygnięć merytorycznych.
Ustanawiając plan ochrony rezerwatu zlikwidowano szlak spływów kajakowych, podczas gdy uznaje się dopuszczalność polowań, będących brutalną ingerencją w przyrodę tego obszaru. Paradoksem jest też wprowadzenie odstrzału jeleniowatych przy równoczesnym problemie zarastania otwartych śródleśnych łąk – siedlisk derkacza.
Konfrontacja prostych faktów z argumentami, które miałyby uzasadniać polowania w Rezerwacie prowadzi do jednego wniosku: celem wprowadzenia gospodarki łowieckiej na tym obszarze jest maksymalizacja dochodów z organizacji polowań dewizowych.
W związku z powyższym domagamy się uwzględnienia naszej petycji i utrzymania niedopuszczalności polowań w Rezerwacie Las Warmiński.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Brak komentarzy: